Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 846961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 13 lipca 2011 r.
II SA/Łd 645/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia:

odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 czerwca 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego. Wśród wniosków skargi strona skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W ocenie strony wykonalność zaskarżonej decyzji spowodowała wystąpienie inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę spornej inwestycji. Nadto rozpoczęcie i realizowanie inwestycji pozostającej w oczywistej sprzeczności z planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami ochrony środowiska spowoduje nieodwracalne skutki. Skarżący dodał, iż wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji składa do Sądu, gdyż przed organami administracji publicznej zarówno sama strona jak i inni mieszkańcy terenów sąsiadujących z inwestycją nie mogą liczyć na pozytywne i zgodne z prawem załatwienie wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do przepisu art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, natomiast po przekazaniu sądowi skargi, Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek wymienionych w cytowanym przepisie. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty, a zatem sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku.

Z przywołanego uregulowania prawnego wynika, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek wymienionych w cytowanym przepisie. Podkreślić wypada, iż wynikająca z przywołanej normy prawnej instytucja ochrony tymczasowej dotyczy takich aktów, które mają przymiot wykonalności. Wykonanie aktu oznacza natomiast spowodowanie w sposób dobrowolny lub w trybie przymusowym, takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu. Przedmiotem wykonania aktu administracyjnego jest każde zachowanie się podmiotu zobowiązanego, polegające na działaniu, zaniechaniu pewnego działania, znoszeniu zachowania innych podmiotów, czy świadczeniu w rozumieniu prawa cywilnego. Nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania i w związku z tym nie każdy wymaga wykonania (por. T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2002, s. 155 - 156 czy M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, s. 144 - 145, J. Borkowski: Glosa do postanowienia NSA z 16 października 1996 r., IV SAB 59/96, OSP 1998, nr 1, poz. 22, s. 48).

Przenosząc powyższe unormowania prawne na grunt niniejszej sprawy przypomnieć należy, iż przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. rozstrzygająca o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego odwołaniem skarżącego G. M. od decyzji Wójta Gminy W. z dnia (...) r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów przeznaczonych do chowu drobiu. Analizując zaskarżone rozstrzygnięcie w świetle uwag czynionych w kwestii wykonalności aktu w ocenie Sądu nie sposób nie zauważyć, iż przedmiotowa decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego nie nadaje się do wykonania. Decyzja ta nie rozstrzyga merytorycznie o istocie sprawy, jest aktem procesowym.

W powyższym zakresie tutejszy Sąd w pełni podziela stanowisko wywiedzione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w postanowieniu z dnia 26 lipca 2010 r., II SA/Wr 361/10, sformułował tezę, iż do wykonania nie kwalifikuje się decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego. Ma ona bowiem charakter procesowy, a nie rozstrzyga merytorycznie o istocie sprawy i brak jest konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności wymagających jej wykonania (orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Dodatkowo warto wyjaśnić, iż nawet gdyby zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację określonej w niej inwestycji, to również nie byłoby podstaw do wstrzymania takiej decyzji. Akt deklaratoryjny, jakim jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ustala bowiem jedynie warunki realizacji określonego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska, nie wymaga natomiast wykonania.

Stanowisko takie jest prezentowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, chociażby w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2010 r., sygn. akt II OZ 35/10, czytamy, iż decyzja ta jako etap procesu inwestycyjnego daje inwestorowi prawo do wystąpienia o udzielenie pozwolenia na budowę. Nie stanowi ona aktu, który dawałby podstawę do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, a tym samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnych praw strony skarżącej w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub nieodwracalnych skutków. Z kolei w postanowieniu z dnia 14 maja 2009 r., sygn. akt II OSK 715/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził natomiast, że "uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie podlega wykonaniu, a to ze względu na jego przedmiot. Stwierdza ono jedynie warunki i wymogi jakie powinny zostać zachowane przy realizacji inwestycji. Wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania następuje przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, a także przed wydaniem pozwolenia na budowę. To, że postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę poprzedzone jest warunkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nie oznacza wcale, że zaskarżona decyzja prowadzi samoczynnie do wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Należy przy tym podkreślić, iż decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana w odrębnym postępowaniu administracyjnym, w ramach którego przysługują stronie stosowne środki zaskarżenia. Wobec tego odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie spowoduje ujemnych skutków w postaci wydania decyzji o pozwoleniu na budowę." (orzeczenia dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z świetle powyższego Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.