Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2857082

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 listopada 2014 r.
II SA/Łd 639/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski (spr.).

Sędziowie: WSA Arkadiusz Blewązka, NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2014 r. sprawy ze skargi J. I. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.