Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Łd 630/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. A. i K. A. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...), znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

A. A. i K. A. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 29 lipca 2015 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwania w tym przedmiocie skarżący otrzymali w trybie art. 73 § 4 p.p.s.a. - w dniu 20 sierpnia 2015 r. Termin do uzupełnienia braku fiskalnego skargi biegł zatem od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015 r. i upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści § 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646 z późn. zm.) po wniesieniu skargi do sądu przewodniczący wydziału niezwłocznie bada, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu chyba, że został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie do uiszczenia wpisu należy połączyć z wezwaniem do usunięcia braków formalnych skargi.

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w tekście "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 ww.p.p.s.a.). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący zostali zobowiązani do uzupełnienia solidarnie braku fiskalnego skargi, jednakże pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania zarządzenia, nie uiścili w terminie wpisu sądowego od skargi. W tej sytuacji niemożliwe jest nadanie skardze dalszego biegu i jej merytoryczne rozpoznanie.

Z uwagi na powyższe sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.