Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855644

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 października 2014 r.
II SA/Łd 622/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski.

Sędziowie WSA: Barbara Rymaszewska, Arkadiusz Blewązka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2014 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.