Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585880

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 listopada 2018 r.
II SA/Łd 615/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 4 września 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 615/18 w sprawie ze sprzeciwu S. N. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Lp/

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 4 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. akt II SA/Łd 615/18, oddalił sprzeciw S. N. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z (...), nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej.

Pismem z 19 listopada 2018 r. (data wpływu do sądu) skarżący wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną podnosząc m.in., że wyrok podlega uchyleniu na podstawie art. 183 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - w skrócie: "p.p.s.a." - ze względu na całkowite pozbawienie możliwości obrony.

Ponadto skarżący stwierdził, że sąd, rozpoznając jego sprzeciw, wbrew art. 135 p.p.s.a., nie usunął żadnych aktów wydanych niezgodnie z prawem, ani czynności dokonanych niezgodnie z prawem. Natomiast w myśl art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd miał również obowiązek rozpoznać wszystkie jego zarzuty i wnioski, a tego nie zrobił. W ocenie skarżącego wszystkie zarzuty i wnioski powinny być uwzględnione.

Skarżący zarzucił także, że uzasadnienie wyroku nie odpowiada prawu.

Skarżący dodał, że wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego dotyczy jakości sporządzonej skargi kasacyjnej i zgodności z prawem, a nie jej fizycznego sporządzenia przez osobę będącą adwokatem czy radcą prawnym. Skarżący stwierdził, że w sprawie doszło do wielu manipulacji i dlatego nie zgadza się na wprowadzenie dodatkowych manipulacji przez adwokata czy radcę prawnego. W ocenie skarżącego nikt mu nie gwarantuje, że adwokat czy radca prawny nie będzie działał na jego szkodę. Zdaniem skarżącego ma on prawo prowadzić wszystkie swoje sprawy osobiście i bez adwokata również, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wraz ze skargą kasacyjną skarżący, na podstawie art. 19 p.p.s.a., wniósł także o wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie Sędziego WSA Sławomira Wojciechowskiego, Sędziego WSA Bożeny Kasprzak i Sędziego WSA Jolanty Rosińskiej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - w skrócie: "p.p.s.a." - od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie natomiast z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Z kolei w myśl art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę kasacyjną, której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna nie spełnia wymogu tzw. "przymusu adwokacko-radcowskiego" określonego w art. 175 § 1 p.p.s.a., bowiem nie została ona sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym. Oznacza to, że sporządzona osobiście przez skarżącego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Lp/

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.