Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785556

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Łd 596/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

H. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 lipca 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto została wezwana do nadesłania 42 egzemplarzy odpisów skargi podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem. Skarżąca otrzymała wezwanie w tym zakresie dnia 31 lipca 2015 r. Tym samym 7-dniowy termin na uiszczenie wpisu i nadesłanie odpisów skargi upływał w dniu 7 sierpnia 2015 r. Braki skargi we wskazanym wyżej zakresie nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślić należy, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

Z kolei zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Art. 49 § 1 p.p.s.a. wskazuje, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do nadesłania odpisów skargi wraz z wezwaniem do uiszczenia wpisu zostały skarżącej doręczone w dniu 31 lipca 2015 r. Przedmiotowe wezwania zawierały prawidłowe pouczenia o skutkach niewykonania obowiązków. Pomimo tego ustawowy termin do usunięcia braków formalnych i fiskalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 7 sierpnia 2015.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.