Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468919

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Łd 59/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zalegalizowania budynku gospodarczego postanawia: zwrócić M. W. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 (sto) złotych tytułem nienależnie uiszczonego wpisu sądowego od zażalenia, zaksięgowaną w dniu 17 marca 2014 r., pod poz. (...). a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił M. W. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zalegalizowania budynku gospodarczego.

Na powyższe za postanowienie skarżąca wniosła zażalenie, od którego uiściła wpis w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

W rozumieniu art. 261 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", od sprzeciwu i zażaleń od orzeczeń wydanych w ramach prawa pomocy nie pobiera się opłat sądowych. Natomiast w myśl art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W niniejszej sprawie skarżąca, ze względu na przedmiot zaskarżonego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r. niewątpliwie nie miała obowiązku uiszczenia wpisu od zażalenia na to postanowienie. Zażalenie dotyczyło bowiem postanowienia w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Oznacza to, iż kwota wpisu od zażalenia na wspomniane postanowienie w wysokości 100 zł została uiszczona nienależnie.

W związku z powyższym sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.