Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995588

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 stycznia 2018 r.
II SA/Łd 586/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. nr (...), znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego postanawia:

1. odmówić zawieszenia postępowania sądowego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.;

2. odmówić zawieszenia postępowania sądowego na podstawie art. 126 p.p.s.a. A.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.