II SA/Łd 579/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2718810

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 września 2019 r. II SA/Łd 579/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Skarbu Państwa - Starosty (...) na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego postanawia: odrzucić skargę. B.A.

Uzasadnienie faktyczne

Starosta (...), reprezentujący Skarb Państwa, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie zgadzając się z powyższym orzeczeniem i żądając rozpatrzenia sprawy przez sąd powszechny, z uwagi na fakt, że w ocenie organu nie zachodziły przesłanki do umorzenia przedmiotowego postępowania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wniosło o jej oddalenie.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 16 lipca 2019 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, przez złożenie 2 odpisów skargi podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz wskazanie numeru identyfikacyjnego strony skarżącej. Jednocześnie na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 16 lipca 2019 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi w kwocie 100 złotych. Wezwania zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 22 lipca 2019 r. W zakreślonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła powyższych braków formalnych skargi i nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - powołanej dalej jako: "p.p.s.a.", jednoznacznie wskazują, jakie wymogi formalne powinna spełniać skarga wnoszona do sądu administracyjnego - art. 46 § 1-5, art. 47 § 1 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. Oznacza to w szczególności, że do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie z uwagi na fakt, iż skarga nie czyniła zadość powyższym wymaganiom, strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych poprzez złożenie 2 odpisów skargi podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz wskazanie numeru identyfikacyjnego strony skarżącej, a także do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Powyższe wezwania zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 22 lipca 2019 r., zatem termin do usunięcia wskazanych braków skargi upłynął bezskutecznie w dniu 29 lipca 2019 r. Strona skarżąca nie uzupełniła powyższych braków formalnych skargi oraz nie uiściła wpisu od skargi, a to uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Jednocześnie wskazać należy, iż stosownie do treści art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skarga nie mogła otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych i nieuiszczenia wpisu od skargi. Strona skarżąca pomimo prawidłowych wezwań oraz pouczenia o konsekwencjach, nie uzupełniła powyższych braków i nie uiściła wpisu. Wobec powyższego skarga podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.