Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720926

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 września 2019 r.
II SA/Łd 577/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Grosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Skarbu Państwa - Starosty (...) na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Skarb Państwa - Starosta (...) zaskarżył do sądu administracyjnego orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z (...), nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzeniem Z-cy Przewodniczącego Wydziału II z 16 lipca 2019 r. skarżący został wezwany do złożenia 2 odpisów skargi oraz wskazania numeru identyfikacyjnego, a także do uiszczenia wpisu sądowego. Z zawartego w ww. wezwaniu pouczenia wynikało, że nieusunięcie braków skargi w terminie 7 dni będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Stosowne wezwanie do usunięcia braków skargi zostało doręczone skarżącemu 25 lipca 2019 r. W ustawowym terminie braki skargi nie zostały usunięte.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - skarga powinna zawierać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania. Ponadto do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 57 § 1 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Postanowienie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (§ 3).

Stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Natomiast w myśl z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Jednakże skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3). Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.)

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący został zobowiązany do uzupełnienia braków skargi, jednakże pomimo informacji o skutkach niewywiązania z ww. obowiązków w ustawowym terminie i związanym z tym rygorem odrzucenia skargi, skarżący ani nie wskazał numeru identyfikacyjnego, ani nie nadesłał brakujących odpisów skargi, jak również nie uiścił wymaganego wpisu sądowego. Skoro bowiem wezwanie do uzupełnienia braków skargi zostało doręczone skarżącemu 25 lipca 2019 r., to ostatnim dniem ustawowego terminu do wykonania nałożonego obowiązku był 1 sierpnia 2019 r. Jednakże termin ten upłynął bezskutecznie.

Z tych wszystkich względów sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.