Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721913

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 września 2019 r.
II SA/Łd 575/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Skarbu Państwa - Starosty (...) na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Skarb Państwa - Starosta (...) wniósł skargę na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Zarządzeniami Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2019 r. - doręczonym dnia 24 lipca 2019 r. - strona skarżąca została wezwana, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 2 odpisów skargi podpisanego lub poświadczonego za zgodność z oryginałem, wskazanie numeru identyfikacyjnego strony skarżącej oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników (art. 47 § 1 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a.). Skarga powinna nadto zawierać numer identyfikacyjny zgodnie z treścią art. 46 § 2 pkt 1 lit. c w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. Ponadto, od skargi pobiera się wpis (art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Zarządzenia wzywające stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi zostały jej doręczone w dniu 24 lipca 2019 r., zatem siedmiodniowy termin na wykonanie zarządzeń ekspirował z dniem 31 lipca 2019 r. W tym terminie strona skarżąca nie nadesłała odpisu skargi, nie wskazała numeru identyfikacyjnego, ani nie uiściła wpisu od skargi.

Braki formalne skargi nie zostały uzupełnione, zatem skarga podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.