Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803579

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 września 2015 r.
II SA/Łd 571/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 10 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H.B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku polegającego na wykonaniu określonych robót budowlanych postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. lf.

Uzasadnienie faktyczne

H.B. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych, w sprawie z jej skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku polegającego na wykonaniu określonych robót budowlanych.

Ze złożonego wniosku oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe z synem i rodzicami. Utrzymuje się gospodarstwa rolnego o powierzchni 5 ha, które jednak przynosi minimalne dochody. Skarżąca wyjaśniła, że w ostatnich latach uprawy są wciąż niszczone, czy to z powodu deszczów czy też suszy. Dopłaty do produkcji rolnej w całości przeznaczane są na utrzymanie upraw. Dochodowość gospodarstwa określił na kwotę 12061,81 zł rocznie. Emerytury rodziców wynoszą po 984,95 zł netto). Syn jest bezrobotny i nie osiąga dochodów.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, że wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawczyni nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.