Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648364

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
II SA/Łd 56/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie nakazu wniesienia opłaty za nadzór nad punktami odbioru, przetwórstwem i przechowywaniem mleka i produktów mlecznych postanawia:

1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne;

2. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

3. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - skarżącej "A" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego, zaksięgowaną w dniu 11 grudnia 2017 r., pod poz. (...). B.A.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie nakazu wniesienia opłaty za nadzór nad punktami odbioru, przetwórstwem i przechowywaniem mleka i produktów mlecznych.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zawiesił na zgodny wniosek stron postępowanie sądowoadministracyjne.

W piśmie z dnia 2 kwietnia 2019 r. przedstawiciel skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wnosi o zwrot wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Cofnięcie skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego. Sąd ma obowiązek uznania cofnięcia skargi za dopuszczalne. Można odmówić uwzględnienia cofnięcia w ściśle określonych sytuacjach, które wprost wynikają z uregulowania przepisu art. 60 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, że oświadczenie skarżącej o cofnięciu skargi jest równoznaczne z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, celem jego umorzenia.

Nadto Sąd uznał, że cofnięcie opisanej na wstępie skargi jest dopuszczalne i ocenił, że nie zmierza ono ani do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie natomiast do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

Z kolei przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi, iż sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 129 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w pkt 1 sentencji.

W pkt 2 postanowienia Sąd orzekł na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Natomiast o zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono w pkt 3 postanowienia, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.