Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785555

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Łd 545/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. - S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. A. P.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. A. W.-S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem.

Zarządzeniem Przewodniczego Wydziału z dnia 9 lipca 2015 r. skarżąca została wezwana do wypowiedzenia się, czy wobec wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzji z dnia (...) nr (...) podtrzymuje swoją skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a." organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Rzeczony przepis przewiduje instytucję tzw. autokontroli, w ramach której organ administracji publicznej jest uprawniony do weryfikacji własnego działania, co wyłącza konieczność dokonania kontroli zaskarżonego aktu przez sąd administracyjny. Warunkiem zastosowania tej instytucji jest uwzględnienie skargi w całości, a więc uznanie, że zarówno zarzuty, wnioski, jaki i wskazana w treści podstawa prawna są uzasadnione (vide wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 811/10, postanowienia NSA: z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt II II FZ 503/10, z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II OZ 401/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie po wniesieniu skargi zaistniały okoliczności, uzasadniające stwierdzenie, że rozpoznanie skargi stało się bezprzedmiotowe. Decyzją z dnia (...) nr (...) w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. uwzględniło w całości skargę A. W. - S., uchyliło zaskarżoną decyzję z dnia (...) nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję własną z dnia (...) nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem oraz stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza O. z dnia (...) nr (...) w zakresie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego.

Jednocześnie pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. skarżąca złożyła oświadczenie, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. dnia (...) nr (...) jest dla niej korzystna i dlatego też nie podtrzymuje skargi wniesionej do sądu administracyjnego.

Okoliczności zaistniałe w sprawie odpowiadają niewątpliwe trzeciej ze wskazanych przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. W sytuacji, gdy zaskarżona decyzja została uchylona, sąd został pozbawiony przedmiotu kontroli, a postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Z tychże względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.