Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803571

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 września 2015 r.
II SA/Łd 537/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 18 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II- Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem w sprawie ze skargi J.P. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Ł. z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie wezwania do wystąpienia o ustalenie warunków zabudowy i zawieszenia postępowania postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem lf.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J.P. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie wezwania do wystąpienia o ustalenie warunków zabudowy i zawieszenia postępowania. Po złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i otrzymaniu wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej z tego tytułu, skarżący zwrócił się do Sądu o zwolnienie go od tej opłaty. Na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy zakreślił wprawdzie "zwolnienie od kosztów sądowych", jednak w piśmie dołączonym do formularza sprecyzował, że domaga się zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem.

Ze złożonego wniosku oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe z żoną. Mieszka w 48-metrowym mieszkaniu i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1900 zł. Żona skarżącego otrzymuje emeryturę w kwocie 1300 zł. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że aktualnie znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, w ostatnich latach przeszedł kilka operacji, wraz z żoną musieli również nabyć aparaty słuchowe - z dołączonych dokumentów wynika, że kosztowały odpowiednio 5200 zł i 6503 zł, z czego musieli gotówką zapłacić 7403 zł (resztę ceny dofinansował NFZ i PCPR). Skarżący wskazał również na swoje bieżące wydatki, w tym czynsz w wysokości 600 zł, których wysokość powoduje, że nie jest w stanie uiścić opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawca nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i żony. Biorąc pod uwagę osiągane dochody i wykazane wydatki, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.