Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 grudnia 2019 r.
II SA/Łd 521/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Grosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 521/19 w sprawie ze skargi A. B. i W. B. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie prowadzenia robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. B.A.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 3 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. akt II SA/Łd 521/19, oddalił skargę A. B. i W. B. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie prowadzenia robót budowlanych.

Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony W. B. na jego wniosek.

Pismem z 18 listopada 2019 r. skarżący wnieśli od powyższego wyroku skargę kasacyjną sporządzoną przez radcę prawnego R. M.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z kolei w myśl art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę kasacyjną, której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie skarżąca A. B. nie wnosiła o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku z 3 października 2019 r., co oznacza, że nie była uprawniona do wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku. Oznacza to, że wniesiona przez skarżącą skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.