Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803569

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 1 października 2015 r.
II SA/Łd 519/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi S. D., B. S., M. Z., K. Z., K. R., S. S., M. W., A. M. i E. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę M. W., A. M. i E. Ś. a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

S. D., B. S., M. Z., K. Z., K. R., S. S., M. W., A. M. i E. Ś. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) Nr (...) uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy D. z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 3 w J., gmina D. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Pod skargą podpisali się w szczególności członkowie Rady Sołeckiej: M. W., A. M. i E. Ś.

Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2015 r. Sąd wezwał M. W., A. M. i E. Ś. do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, doręczenie powyższych wezwań nastąpiło w dniu 30 lipca 2015 r. (k. 48-50 akt sądowych) i do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie dopełnili czynności określonych wezwaniami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi powoduje, w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, że pisma wzywające do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie naruszenia prawa lub interesu prawnego zostały prawidłowo doręczone skarżącym w dniu 30 lipca 2015 r., a więc termin do wykonania czynności określonej tym pismem upłynął w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Zważywszy, że w terminie tym braki formalne skargi nie zostały uzupełnione, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.