Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II SA/Łd 510/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A.R. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług na rzecz adwokat A.R., Kancelaria Adwokacka w Ł. przy ul. A. AG.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dniu 27 listopada 2015 r. pełnomocnik skarżącego ustanowiona z urzędu wniosła o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, przedstawiając opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jednocześnie oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461), którego przepis § 19 stanowi, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5 oraz niezbędne udokumentowane wydatki adwokata.

Stosownie natomiast do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 złotych. Stawka minimalna stanowiąca podstawę obliczenia wysokości wynagrodzenia adwokata ustanowionego z urzędu wynosi 240 złotych, zatem w rozpoznawanej sprawie wynagrodzenie adwokata to kwota 180 złotych.

O wysokości wynagrodzenia z tego tytułu orzeczono mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Wobec powyższego na podstawie art. 250 oraz art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.