Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901399

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 września 2011 r.
II SA/Łd 472/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska, Arkadiusz Blewązka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2011 r. sprawy ze skargi P. F. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.