Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001872

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 października 2018 r.
II SA/Łd 469/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sędziowie: NSA Wiktor Jarzębowski (spr.), WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2018 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie sprzeciwu odnośnie zamiaru wykonania robót budowlanych oddala skargę.a.bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.