Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Łd 462/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H.T. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do wykonania robót budowlanych postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. lf

Uzasadnienie faktyczne

H.T. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych, w sprawie z jej skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie zobowiązania do wykonania robót budowlanych.

Ze złożonego wniosku oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe z niepełnosprawnym synem. Utrzymuje się z emerytury w wysokości 2.680 zł, a syn otrzymuje rentę w kwocie 709 zł i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Oprócz 46-metrowego mieszkania, skarżąca nie wykazała żadnego majątku. W uzasadnieniu wniosku podała, że nie stać jej na uiszczenie kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, że wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawczyni nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i syna. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.