Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817114

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
II SA/Łd 458/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sędziowie: NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.), WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.