Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835449

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
II SA/Łd 439/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Rymaszewska, Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi Z. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego niedrożnego urządzenia wodnego oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.