Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748133

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2015 r.
II SA/Łd 438/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków S.G. i S.G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi S.G. i S.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. AG.

Uzasadnienie faktyczne

S.G. i S.G. wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Jak wynika z oświadczeń o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (matka i syn). Oboje skarżący są osobami niepełnosprawnymi, utrzymują się z rent w łącznej kwocie 2.961 zł. Wnioskodawcy posiadają dom o powierzchni 80 mkw., nie zadeklarowali posiadania żadnego innego wartościowego majątku. W uzasadnieniu wniosku skarżący podali, że ponoszą znaczne wydatki na utrzymanie domu, wyżywienie i zakup środków czystości i leków. Wnioskodawcy oświadczyli również, że nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem ani radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze sytuację przedstawioną przez wnioskodawców uznać należało, iż wnioski zasługują na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i materialną skarżących, a w szczególności wiek skarżącej i fakt niepełnosprawności obojga skarżących, a w konsekwencji konieczność nadania pierwszeństwa zaspokajaniu potrzeb związanych z opieką lekarską i utrzymania uprawnione jest twierdzenie, iż wnioskodawcy nie są w stanie ponieść kosztów sądowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym ani kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.