Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2015 r.
II SA/Łd 418/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 11 czerwca 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II- Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T.K. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia umorzyć postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. lf.

Uzasadnienie faktyczne

T.K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych, w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych uregulowana jest w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. W art. 239 tego aktu określony został krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit. a powołanego przepisu, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest zasiłek okresowy. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. a wskazywanej ustawy, a skarżący z mocy ustawy korzysta już ze zwolnienia od konieczności poniesienia kosztów sądowych. Z tego też względu postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a i 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.