II SA/Łd 417/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568889

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2018 r. II SA/Łd 417/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 25 października 2018 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M.B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi S.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: przyznać adwokat M.B., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złote, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat M.B. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. lf.

Uzasadnienie faktyczne

Adwokat M.B. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tj. wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 lipca 2018 r., II SA/Łd 417/18. Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił wstrzymania wykonania oddalił zaskarżonej przez S.Ś. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Zażalenie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2018 r., I OZ 849/18. Pełnomocnik skarżącego złożył przy tym oświadczenie, że koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uwzględniając powyższy wniosek stosownie do § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.