Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 lipca 2014 r.
II SA/Łd 414/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. i W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. i W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi. lf

Uzasadnienie faktyczne

A. i W. G. zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie ich od wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, w sprawie z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze złożonego wniosku oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, a także z dodatkowych wyjaśnień i dokumentów złożonych na wezwanie referendarza sądowego, wynika, że źródłem utrzymania skarżących jest zasiłek emerytalny (skarżąca) w wysokości 845,29 zł i działalność gospodarcza (skarżący), z którego miesięczny dochód kształtuje się na poziomie ok. 250 zł (w 2013 r. przychód wyniósł 42.992,58 zł przy kosztach jego uzyskania 40.237,34 zł). Skarżący posiadają 149-metrowy dom, położony na działce o powierzchni 365 m2. Innego majątku nie wykazali. Skarżący wskazali, że nie są w stanie uiścić wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, że wniosek skarżących zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawcy nie są bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcom prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie wpisu sądowego od skargi.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.