Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892922

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 stycznia 2011 r.
II SA/Łd 370/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. i K. R. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego postanawia: - podjąć zawieszone postępowanie w sprawie z udziałem J. R. i J. R. jako spadkobierców zmarłego skarżącego K. R. k.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.