Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803553

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 września 2015 r.
II SA/Łd 357/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 29 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego M.S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi A.T.-K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: przyznać radcy prawnemu M.S., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. przy A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej i nakazać wypłacenie powyższej kwoty radcy prawnemu M.S. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. lf.

Uzasadnienie faktyczne

Radca prawny M.S. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tj. wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015 r., II SA/Łd 357/15, oddalającego skargę A.T.-K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Pełnomocnik skarżącego złożył przy tym oświadczenie, że koszty pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uwzględniając powyższy wniosek stosownie do przepisu § 15 pkt 1 w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.