Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792818

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 marca 2015 r.
II SA/Łd 35/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.W. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. AG.

Uzasadnienie faktyczne

A.W. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Rodzina utrzymuje się z działalności gospodarczej, okresowo zawieszanej, obecnie działalność prowadzona jest przez żonę, która w roku 2013 osiągnęła dochód w kwocie 13.882,07 zł, zaś w roku 2014 - 15.145,21 zł. Strona posiada dom z 1934 r. o powierzchni 64 mkw., nie posiada innego wartościowego majątku ani oszczędności. W uzasadnieniu skarżący podał, że średnie comiesięczne wydatki na utrzymanie to: ogrzewanie - 600 zł, energia elektryczna - 150 zł, woda, ścieki, śmieci - 50 zł, zaś pozostałe dochody przeznaczane są na zakup żywności i środków czystości. W wykonaniu wezwania z dnia 16 lutego 2015 r. skarżący nadesłał również wyciągi z rachunków bankowych i oświadczył, że nie posiada żadnych zobowiązań.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze sytuację przedstawioną przez skarżącego uznać należało, iż wniosek zasługuje na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę wysokość dochodów w rodzinie, uprawnione jest twierdzenie, iż skarżący nie jest w stanie ponieść wydatków związanych z uiszczeniem kosztów sądowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym, bez uszczerbku dla utrzymania własnego i rodziny.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.