II SA/Łd 32/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203015

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2017 r. II SA/Łd 32/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. Z. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Łd 49/15 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania gazociągu postanawia: odrzucić skargę. LS

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 listopada 2016 r. U. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. wyroku sądu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt II SAB/Łd 49/15, wnosząc jednocześnie o wymierzenie organowi grzywny, przyznanie sumy pieniężnej w wysokości nie niższej niż 5.000 zł w trybie art. 154 § 7 p.p.s.a. i zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów (§ 6). Uwzględniając skargę sąd może przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. (§ 7).

Wniesienie skargi na podstawie wspominanego przepisu ściśle związane jest z bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez organ i jest możliwe w przypadku niewykonania wyroku uwzględniającego skargę. Skarga ta ma na celu zdyscyplinowanie organu w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez sąd na wydanie aktu lub dokonanie czynności.

Dlatego też, co jasno wynika z przywołanego przepisu, uprawnienie do wniesienia skargi na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przysługuje jedynie stronie.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawie sądowo-administracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi (art. 32 p.p.s.a.). Z kolei w myśl art. 12 p.p.s.a. ilekroć w ustawie jest mowa o stronie rozumie się przez to również uczestnika postępowania.

W tym miejscu wskazać należy, że skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania gazociągu średniego ciśnienia, położonego przy ul. A 2 w B.dz. nr ewid. 643, obręb (...), wywiódł do tutejszego sądu S. M. U. Z. obecnie domaga się wykonania wyroku wydanego w tej sprawie (sygn. akt II SAB/Łd 49/15), przy czym nie była stroną tego postępowania.

Przedmiotowa skarga jest zatem niedopuszczalna albowiem przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości złożenia do sądu administracyjnego skargi na niewykonanie wyroku i żądania wymierzenia grzywny organowi przez podmiot, który nie był stroną postępowania w przedmiocie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Zgodnie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne, przy czym zgodnie z art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.