Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720693

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Łd 315/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 315/19 w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. B.A.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. akt II SA/Łd 315/19, oddalił skargę S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem skarżący odebrał w dniu 31 lipca 2019 r.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. (nadanym w dniu 29 sierpnia 2019 r.) skarżący wniósł od powyższego wyroku osobiście sporządzoną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3), przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie natomiast z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Z kolei w myśl art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę kasacyjną, której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna nie spełnia wymogu tzw. "przymusu adwokacko-radcowskiego" określonego w art. 175 § 1 p.p.s.a., bowiem nie została ona sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym. Oznacza to, że sporządzona osobiście przez skarżącego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.