Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792786

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 maja 2015 r.
II SA/Łd 306/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wspólnoty A - Oficyny w Ł. o wstrzymanie wykonania postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) w sprawie ze skargi Wspólnoty A - Oficyny w Ł. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie wznowienia postępowania i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: wstrzymać wykonanie postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...). A. P.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 31 marca 2015 r. Wspólnota A - Oficyny w Ł.wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) znak: (...) uchylające postanowienie o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją i nad przejazdem bramowym oraz ścian zewnętrznych oficyn budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą kolorystyki elewacji, usytuowanego na nieruchomości przy ul. A 15 w Ł., działki nr ewid. 116/3, 116/4, 121/3, 109/3, 110, 111, 116/7 w obrębie (...) oraz przekazujące sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. W treści skargi wniesiono o wstrzymanie wykonania postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) orzekającego o wstrzymaniu wykonania wyżej wymienionej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Strona skarżąca wskazała, że roboty budowlane zostały wstrzymane wprawdzie w końcowej fazie ich wykonywania, lecz niezabezpieczone i niezaimpregnowane ściany elewacji niszczeją, co powoduje niepowetowaną szkodę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Nadto w skardze podkreślono, że skarżąca wykonywała przedmiotowe roboty budowlane z kredytu zaciągniętego z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wstrzymanie prac naraża stronę skarżącą na straty w postaci cofnięcia dofinansowania w kwocie 76.168,32 zł oraz powoduje konieczność uiszczania odsetek z majątku Wspólnoty, a nie z kwoty dofinansowania.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wspólnota A - Oficyny w Ł. uzupełniła wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...), przedkładając umowę kredytu inwestorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. wraz z aneksami z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 18 marca 2013 r. Skarżąca wyjaśniła, że przyznano jej premię termomodernizacyjną na wykonanie prac, które zostały wstrzymane. Decyzja o wypłacie premii podjęta zostanie po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie określonym w umowie kredytu. Ze względu na wstrzymanie robót na mocy postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) aneksem nr 2 do umowy kredytowej przedłużono po raz kolejny termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 31 maja 2015 r. W konkluzji strona skarżąca podkreśliła, że dalsze wstrzymanie prac naraża ją na straty w postaci cofnięcia przyznanego dofinansowania, bowiem warunkiem przekazania przyznanej premii termomodernizacyjnej jest zakończenie przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie kredytu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), przywoływanej dalej jako p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym znaczną szkodę należy interpretować jako taką szkodę majątkową lub niemajątkową, która nie będzie mogła być zrekompensowana wskutek zwrotu spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, jak również nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 330/11, z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II FZ 819/11, z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt I OZ 358/11, z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II GZ 796/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Podkreślić należy, że z treści art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, że sąd ma możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, jak również innych aktów wydanych lub podjętych w granicach tej samej sprawy. Powyższej regulacji podlegają zatem akty wydane w trybie zwyczajnym oraz w trybie nadzwyczajnym postępowania administracyjnego, którego przedmiotem jest sprawa tożsama pod względem podmiotowym i przedmiotowym. W przedmiotowej sprawie bez wątpienia zaskarżone postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), jak też postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) wstrzymujące wykonanie decyzji zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych zostały wydane w granicach tej samej sprawy.

W dalszej kolejności należy zauważyć, że koniecznym warunkiem wydania przez sąd administracyjny postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających ziszczenie się przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. Uzasadnienie wniosku winno zatem odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do danego wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zasadne W ocenie Sądu strona skarżąca w wystarczającym stopniu wykazała podstawy wstrzymania wykonania aktu administracyjnego, wyjaśniając, że dalsze wykonywanie postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) skutkuje powstaniem znacznej szkody oraz trudnych do odwrócenia skutków.

Okoliczności przywołane w uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia wskazują, że rozmiary szkody grożącej stronie skarżącej są większe niż zwykle wywołane wykonaniem aktu takiego rodzaju. Jak wynika z przedłożonych dokumentów, Wspólnota A - Oficyny w Ł. zawarła z A S. A. z siedzibą w W. umowę kredytu inwestorskiego z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego, zobowiązując się do zrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym do dnia 30 listopada 2013 r. Jak wynika z aneksów zawartych do umowy termin realizacji przedsięwzięcia został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a następnie do dnia 31 maja 2015 r. Z uwagi na fakt, że niezbędnym warunkiem przekazania przyznanej premii termomodernizacyjnej jest zakończenie przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie kredytu, wykonywanie postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) naraża Wspólnotę Mieszkaniową na niebezpieczeństwo utraty dofinasowania z Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszącego 76.168,32 zł. W ocenie Sądu fakt tenże może powodować poważne następstwa dla działalności Wspólnoty Mieszkaniowej, bowiem nieodwracalna utrata tak znacznej kwoty dofinasowania do zaciągniętego kredytu spowoduje dotkliwy uszczerbek w zasobach finansowych, jakimi dysponuje Wspólnota, który nie będzie mógł zostać w żaden sposób zrekompensowany.

W okolicznościach niniejszej sprawy dalsze wykonywanie postanowienia Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) wiąże się również z niebezpieczeństwem powstania trudnych do odwrócenia skutków. Na mocy rzeczonego postanowienia roboty budowlane nie są wykonywane od około 1,5 roku, co uniemożliwia zakończenie przedsięwzięcia i powoduje niszczenie ścian elewacji wobec braku ich prawidłowego zabezpieczenia i zaimpregnowania. Powyższe niewątpliwie skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia kolejnych znacznych rozmiarów robót budowlanych, co wiązać się będzie z dużym nakładem sił i środków.

Podsumowując stwierdzić należy, że uwzględnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej aktu nie przesądza o zasadności wniesionej skargi, jednakże należy stwierdzić, że strona skarżąca w wystarczający sposób uprawdopodobniła istnienie przesłanek wstrzymania wykonania postanowienia.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.