Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790717

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Łd 297/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego postanawia odmówić wnioskodawcy przyznania prawa pomocy. AG.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę M.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego. W dniu 15 września 2015 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek uczestnika postępowania J.W. o zwolnienie od kosztów sądowych.

Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Małżonkowie utrzymują się z emerytur w łącznej kwocie 3.316 zł, posiadają dom o powierzchni 100 mkw. Strona zadeklarowała posiadanie oszczędności w kwocie 8.000 zł. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że ponosi znaczne wydatki na lekarstwa i leczenie żony, poniesienie kosztów sądowych obciąży budżet domowy.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze okoliczności przedstawione przez stronę w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach należy stwierdzić, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Uczestnik postępowania wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, co obligowało go do wykazania, że ich poniesienie pociągnęłoby za sobą uszczerbek dla utrzymania. Jednak przedstawione przez stronę informacje nie dają podstaw do twierdzenia, iż stronę zaliczyć można do kręgu osób, którym przypisać można jakikolwiek stopień ubóstwa, warunkujący przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim należy zauważyć, iż dochody wnioskodawcy i jego żony to kwota 3.316 zł, strona posiada dom mieszkalny i zgromadzone oszczędności w kwocie 8.000 zł. Sytuacja materialna strony, na ocenę której składa się nie tylko kwota deklarowanych dochodów, ale również składniki majątku, a w szczególności oszczędności uprawnia do twierdzenia, iż wnioskodawca może wygospodarować środki na ponoszenie kosztów udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym, nawet przy uwzględnieniu wydatków na utrzymanie czy leczenie. Mając na uwadze powyższe uprawnione jest twierdzenie, że strona dla wydatków związanych z postępowaniem sądowym jest w stanie znaleźć pokrycie w dochodach przez odpowiednie ograniczenie innych wydatków niebędących koniecznymi dla utrzymania oraz poczynienie oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania własnego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.