Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792777

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 lipca 2015 r.
II SA/Łd 295/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski (spr.).

Sędziowie: NSA Grzegorz Szkudlarek, WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 r. sprawy ze skargi L. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżącemu L. F. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego w dniu 6 maja 2015 r. i zaewidencjonowaną pod poz. (...). LS

Uzasadnienie faktyczne

L. F. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. nr (...) z dnia (...), którą po rozpatrzeniu odwołania L. F. od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta S. z dnia (...), znak: (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł za nieprzekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy S. zmieszanych odpadów komunalnych w I i II kwartale 2013 r., SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, bowiem w wyniku wydania zaskarżonej decyzji organ I instancji wydał w dniu (...) decyzję nr (...), którą ponownie nałożył na skarżącego karę pieniężną za nieprzekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy S.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w dniu 30 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, iż cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w dniu 30 lipca 2015 r. oświadczył, iż cofa skargę. Sąd nie dopatrzył się zaistnienia przesłanek kwalifikujących cofnięcie skargi jako niedopuszczalne. Cofnięcie wniesionej w niniejszej sprawie skargi jest dopuszczalne, gdyż nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 3 w związku z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

O zwrocie wpisu sądowego sąd orzekł na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. a. tp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.