II SA/Łd 279/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2551436

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 września 2018 r. II SA/Łd 279/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia k.w. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2018 r. sygn. akt II SA/Łd 279/18 o odrzuceniu skargi kasacyjnej k.w. wydanego w sprawie ze skargi U. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić zażalenie k.w. A.B.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 279/18, odrzucił skargę kasacyjną K. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 maja 2018 r. sygn. akt II SA/Łd 279/18 oddalającego skargę U. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi K. W. - adwokatowi Z. J. - K. w dniu 10 sierpnia 2018 r., o czym świadczy dokument zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji, załączony do akt sądowych (k.106).

W dniu 31 sierpnia 2018 r. K. W. reprezentowana przez pełnomocnika - adwokata Z. J. - K. złożyła zażalenie na wspomniane postanowienie, wnosząc między innymi o jego uchylenie. Pełnomocnik wskazała, że ww. postanowienie nigdy nie zostało doręczone K. W., ponadto dotknięte jest wadą nieważności, ponieważ zostało wydane przed rozpoznaniem wniosku K. W. o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, co tym samym zamknęło jej drogę do sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zażalenie K. W. podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (art. 197 § 2 p.p.s.a.). W myśl art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że zażalenie K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2018 r. odrzucające skargę kasacyjną k.w. zostało złożone z uchybieniem siedmiodniowego terminu, o którym stanowi art. 194 § 2 p.p.s.a. Wskazane postanowienie doręczono pełnomocnikowi K. W. - adwokat Z. J. - K. w dniu 10 sierpnia 2018 r. Termin do złożenia zażalenia biegł zatem od 11 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. K. W. wniosła zażalenie dopiero 31 sierpnia 2018 r.

Na marginesie powyższych uwag wyjaśnić trzeba, że zgodnie z art. 67 § 5 p.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. Załączone do akt sprawy pełnomocnictwo i jego zakres, udzielone przez K. W. matce U. W. z: "uprawnieniem do stanowienia o potrzebie dalszych pełnomocnictw oraz też z uprawnieniem obejmującym udzielane substytucyjne adwokata czy radcy prawnego; procesowego pełnomocnictwa adwokatowi Z. - J. J. -K. do zastępowania mnie przed władzami, urzędami, sądami powszechnymi i administracyjnymi RP w zakresie regulacji dotyczących ogółu spraw osobowych, obywatelskich, cywilnych, majątkowych oraz w sprawie skargi kasacyjnej związanej z dochodzeniem uprawnień należnych mojej matce U. W. nade mną w zakresie stałej opieki koniecznej całodobowo, w czym dotychczas mnie reprezentowała wg. Sygn. Akt II SA/Łd 279/18 Sądu Wojewódzkiego", uzasadnia wniosek, że pełnomocnikiem K. W. jest adwokat Z.J. - K., a tym samym doręczenie odpisu zaskarżonego postanowienia bezpośrednio do rąk pełnomocnika jest niewątpliwie poprawne.

W tej sytuacji, Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., odrzucił zażalenie.

A.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.