Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792759

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
II SA/Łd 273/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...), (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 marca 2015 r. P. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. skarżący zwrócił się do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi na powyższe rozstrzygnięcie Kolegium, argumentując, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. powziął informację, iż jego ówczesny pełnomocnik - adwokat O. M. w toku toczącego się postępowania administracyjnego nie złożył przed SKO przed wydaniem decyzji pisma z wypowiedzeniem pełnomocnictwa ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto błędne przekonanie skarżącego co do wiążącej daty doręczenia decyzji SKO wynikało także z faktu, że zaskarżona decyzja organu II instancji, pomimo reprezentowania go przez pełnomocnika, została doręczona skarżącemu osobiście w dniu 12 lutego 2015 r. Fakt ten utwierdził skarżącego w przekonaniu, że adwokat O. M. nie działa już w jego imieniu, a termin do złożenia skargi upłynie mu w dniu 16 marca 2015 r.

Dalej strona wskazała, że skoro dopiero w dniu 17 kwietnia 2015 r. powzięła informację o wcześniejszym doręczeniu zaskarżonej decyzji adwokatowi O. M., to wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został złożony w przepisowym terminie 7-dniowym od ustania okoliczności o błędnym przeświadczeniu skarżącego. Do rzeczonego wniosku skarżący załączył oświadczenie adwokata O. M. o wypowiedzeniu pełnomocnictwa mocodawcy z dnia 19 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z unormowania przepisu art. 86 i 87 p.p.s.a. wynika, że warunkiem przywrócenia terminu jest spełnienie kumulatywnie 4 przesłanek, a mianowicie:

1.

przywrócenie terminu możliwe jest jedynie na wniosek strony (vide art. 86 § 1 zd. 1 i art. 87 § 1);

2.

pismo z wnioskiem należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1);

3.

w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2);

4.

wraz z wnioskiem należy dokonać czynności, której nie dokonano w terminie (art. 87 § 4).

Przywrócenie terminu m.in. do wniesienia skargi, może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody wskazać powinny na obiektywne, niezależne od strony przyczyny uchybienia terminu. Kryterium braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, polega na dopełnieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając brak winy należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy zalicza się na przykład: przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar itd.

W ocenie sądu skarżący P. N. uprawdopodobnił, podając wiarygodne okoliczności brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. W przypadku skarżącego decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. została doręczona w dniu 12 lutego 2015 r., zaś doręczenie decyzji do rąk dotychczasowego pełnomocnika skarżącego w toku postępowania administracyjnego - adwokata O. M. nastąpiło w dniu 4 lutego 2015 r. Niewątpliwie w aktach administracyjnych sprawy niniejszej brak jest dokumentu załączonego przez skarżącego do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wypowiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 r. przez adwokata O. M. pełnomocnictwa swojemu mocodawcy. W tej sytuacji zgodzić się trzeba ze skarżącym, iż brak po jego stronie wiedzy o wcześniejszym doręczeniu decyzji adwokatowi O. M. stanowi okoliczność przez niego niezawinioną, skoro przed wydaniem zaskarżonej decyzji tenże pełnomocnik wypowiedział pełnomocnictwo i nie poinformował o tym fakcie organu.

Zdaniem sądu niespornym jest ponadto, że w przypadku skarżącego przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 17 kwietnia 2015 r., wobec czego bez wątpienia wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został złożony w przewidzianym do tego terminie. Z uwagi na to, że skarżący wniósł skargę do sądu w dniu 16 marca 2015 r. zbędne było składanie skargi po raz kolejny przy wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Biorąc pod uwagę powyższe sąd uznał, że wniosek o przywrócenie terminu zasługuje na uwzględnienie.

W konsekwencji, sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.