Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803543

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 października 2015 r.
II SA/Łd 27/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 6 października 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.D. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.D. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia 1/ przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata; 2/ umorzyć postępowanie w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych. lf.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę M.D. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Następnie po złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, skarżący zwrócił się do Sądu o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Małżonkowie mieszkają w 110-metrowym domu położonym na działce o powierzchni 584 m2. Utrzymują się z renty (skarżący) w kwocie 1177,47 zł i emerytury (żona skarżącego) w wysokości 1064,21 zł. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że jest niepełnosprawny, przebył udar i trzy zawały. Również żona jest schorowana. Na potrzeby dostosowania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej skarżący zaciągnął kredyt, którego miesięczna rata wynosi 571,56 zł. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Referendarz sądowy zwrócił przede wszystkim uwagę, że skarżący, postanowieniem referendarza sądowego z dnia 13 lutego 2015 r., zwolniony został już od obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Dlatego też postępowanie w tej części, jako zbędne, należało umorzyć.

Z kolei wniosek skarżącego w części dotyczącej ustanowienia pełnomocnika z urzędu zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawca nie jest bowiem w stanie ponieść kosztów wynajęcia profesjonalnego doradcy bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i żony.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 249a w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.