Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613924

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2012 r.
II SA/Łd 252/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska, Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącego M. Z. kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 18 lutego 2011 r., pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 grudnia 2010 r. M.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie w tym przedmiocie doręczono stronie w dniu 12 lutego 2011 r., wobec czego termin do uzupełnienia braków skargi biegł od dnia 13 lutego 2011 r. do dnia 21 lutego 2011 r. (dni 19 lutego 2011 r. - sobota i 20 lutego 2011 r.-niedziela były ustawowo wolne od pracy). W dniu 16 lutego 2011 r. strona skarżąca uzupełniła brak fiskalny skargi oraz złożyła pismo procesowe, w którym poinformowała, że żądane przez Sąd odpisy skargi są w posiadaniu jej pełnomocnika - radcy prawnego D.R., która od dnia 8 lutego 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. przebywa na urlopie. Wobec powyższych okoliczności skarżący wniósł o przedłużenie terminu do uzupełniania braków skargi do dnia 2 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. skarżący złożył dwa egzemplarze odpisów skargi oraz dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wyjaśniając że jego pełnomocnik zajmie stanowisko w sprawie w ciągu kilku dni.

Pismem procesowym opatrzonym datą 7 marca 2011 r. (złożonym w siedzibie Sądu osobiście w dniu 14 marca 2011 r.) pełnomocnik skarżącego zgłosił swój udział w sprawie i przedłożył pełnomocnictwo procesowe udzielone mu w dniu 7 marca 2011 r. do reprezentowania M.Z. przed sądami powszechnymi, popierając zarzuty skargi złożonej uprzednio przez skarżącego, zaś w dniu 21 marca 2011 r. złożył pełnomocnictwo z dnia 21 marca 2011 r. do reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Postanowieniem z dnia 17 maja 2011 r. Sąd zawiesił postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w trybie art. 56 w zw. z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. z uwagi na toczące się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ł. postępowaniem wznowieniowym w sprawie podziału nieruchomości, zaś w dniu 13 marca 2012 r. postanowił o podjęciu zawieszonego postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) po wniesieniu skargi do sądu przewodniczący wydziału niezwłocznie bada, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu chyba, że został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270), przywoływanej dalej w treści jako "p.p.s.a.".

W rozumieniu art. 47 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych skargi, a w szczególności do złożenia 2 egzemplarzy odpisów skargi własnoręcznie podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem i pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania nałożonych obowiązków, w zakreślonym terminie nie uzupełnił powyższego braku, co uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Rozważane braki, co należy zaznaczyć, zostały uzupełnione po upływie zakreślonego terminu w dniu 28 lutego 2011 r. Faktem też jest, że skarżący w terminie zakreślonym przepisami ustawy do uzupełnienia braków skargi, to jest w dniu 16 lutego 2012 r. wnosił o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków skargi, argumentując iż wymagane odpisy skargi są w posiadaniu jego pełnomocnika, który obecnie przebywa na urlopie, jednakże jego wniosek w tym przedmiocie nie mógł odnieść zamierzonego przezeń skutku, ponieważ w myśl art. 84 p.p.s.a. przedłużeniu lub skróceniu mogą podlegać wyłącznie terminy sądowe. Tymczasem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi nie posiada takiego charakteru, bowiem jest to termin ustawowy. Rozważeniu podlegała natomiast prawidłowość doręczonego skarżącemu wezwania do uzupełnienia braków skargi, w świetle wskazanej przezeń okoliczności ustanowienia pełnomocnika procesowego Podkreślić zatem należy, iż skarga w przedmiotowej sprawie sporządzona została (podpisana) i wniesiona przez skarżącego osobiście. Pełnomocnictwo, udzielone radcy prawnemu, znajdujące się w aktach administracyjnych nie obejmowało postępowania sądowoadministracyjnego (ograniczając się do "postępowania przed sądami powszechnymi i organami administracji, w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ł."). Nie budzi więc wątpliwości prawidłowość doręczenia skarżącemu wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 7 lutego 2011 r. (pełnomocnictwo do działania w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zostało przez radcę prawnego D.R. złożone w dniu 21 marca 2011 r., przy czym opatrzone jest ono również datą 21 marca 2011 r.). Termin do uzupełnienia braków upłynął zatem z dniem 21 lutego 2011 r.

Jeżeli jednak z przyczyny niezależnej od strony nie mógł on zostać zachowany, stronie przysługuje ewentualny wniosek o przywrócenie terminu. Bezspornym - w ocenie Sądu - pozostaje fakt, że skarżący, ani też jego pełnomocnik w składanych w toku niniejszego postępowania pismach nie wnioskowali o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Z tych powodów Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., zaś w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł o zwrocie wpisu sądowego od skargi.

B.C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.