Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792736

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
II SA/Łd 243/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - skarżącej M. K. kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego, zaksięgowaną w dniu 17 kwietnia 2015 r. pod poz. (...). a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. zaskarżyła do sądu administracyjnego decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 1 kwietnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Z zawartego w ww. wezwaniu pouczenia wynikało, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni będzie skutkowało odrzuceniem skargi.

Stosowne wezwanie do uzupełnienia braku fiskalnego skargi zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 9 kwietnia 2015 r., natomiast wpis sądowy od skargi został uiszczony dniu 17 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w skrócie p.p.s.a. - od skargi pobiera się wpis. Wysokość wpisu została określona na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że pełnomocnik skarżącej został zobowiązany do uzupełnienia braku fiskalnego skargi, jednakże pomimo informacji o skutkach niezachowania terminu i związanym z tym rygorem odrzucenia skargi, wpis sądowy został uiszczony z uchybieniem ustawowego terminu, co uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Skoro bowiem wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 9 kwietnia 2015 r., to ostatnim dniem ustawowego terminu do wykonania tego obowiązku był dzień 16 kwietnia 2015 r. Tymczasem wpis sądowy od skargi został uiszczony dniu 17 kwietnia 2015 r., co w świetle art. 85 p.p.s.a. należy uznać za bezskuteczne.

Z tych powodów sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.