Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894653

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 marca 2011 r.
II SA/Łd 22/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska (spr.), Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2011 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów postanawia: otworzyć zamkniętą rozprawę i odroczyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.