Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721997

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 września 2019 r.
II SA/Łd 218/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia:

1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne;

2. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

J. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowo-hotelowego z garażem podziemnym i naziemnym (handel o powierzchni do 2000 m) oraz urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Ł. przy ul. A, na działkach nr 10/19 i 10/20 oraz części działki nr 34/29 w obrębie (...).

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zawiesił na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie sądowoadministracyjne wskazując, że nieostateczną decyzją nr (...) z dnia (...) Prezydent Miasta Ł., na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. oraz art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stwierdził wygaśniecie decyzji z dnia (...) nr (...) ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji. Sąd podkreślił, że w przypadku ostatecznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia (...) nr (...) postępowanie w niniejszej sprawie stanie się bezprzedmiotowe, jako że wyeliminowana z obrotu prawnego zostanie kwestionowana skargą decyzja ustalająca warunki zabudowy.

Z notatki urzędowej sporządzonej przez pracownika Sądu wynika, że decyzja nr (...) z dnia (...) stała się ostateczna z dniem 10 lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Kontrola zaskarżonego aktu jawi się jako zbędna w przypadku utraty przezeń mocy wiążącej, w szczególności na skutek wygaśnięcia (por. T. Woś, w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 834; B. Dauter, Komentarz do art. 161 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX el. teza 10). Byt prawny i obowiązywanie zaskarżonej decyzji determinują przedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego.

Zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy utraciła moc wiążącą (wygasła) z uwagi na wejście życie na odnośnym terenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okoliczność ta została stwierdzona decyzją Prezydenta Miasta Ł. nr (...[ z dnia (...), wydaną na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 k.p.a. - przy czym decyzja ta ma walor ostateczności od dnia 10 lipca 2019 r.

Wobec powyższego uznać należy, że ustały przyczyny zawieszenia postępowania i jednocześnie stało się zasadne jego umorzenie.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł w punkcie 1 sentencji postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania - na podstawie art. 128 § 1 p.p.s.a., a w punkcie 2 sentencji postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego - na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.