Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893261

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 lutego 2011 r.
II SA/Łd 21/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sędziowie WSA: Czesława Nowak-Kolczyńska, Sławomir Wojciechowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2011 r. sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.