II SA/Łd 189/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809990

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2016 r. II SA/Łd 189/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: - podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne. A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.