Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666437

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
II SA/Łd 158/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Ł. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga L. Ł. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W wykonaniu zarządzenia sądu z dnia 2 marca 2015 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowe wezwanie strona skarżąca odebrała osobiście w dniu 10 marca 2015 r., jednakże pozostawiła je bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest niepodejmowanie przez sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. Do opłat sądowych zaliczamy natomiast wpis i opłatę kancelaryjną, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu. Istotne jest, iż jak wynika z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Czyniąc zadość przywołanym uregulowaniom, skarżący został wezwany do usunięcia opisanych braków skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednakże pomimo pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków, wezwanie sądu skarżący pozostawił bez odpowiedzi. W tej sytuacji przedmiotowa skarga jest obarczona brakami uniemożliwiającymi jej rozpoznanie w ramach postępowania sądowego.

Z tych wszystkich względów sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.