Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 667615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 marca 2010 r.
II SA/Łd 153/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.B. o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia alimentacyjnego postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. AG

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia alimentacyjnego. W dniu 16 marca 2010 r. skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z synem. Strona wraz z synem utrzymują się z renty oraz zasiłku w łącznej wysokości 843 złotych. Skarżąca jest właścicielką mieszkania o powierzchni 46 m kw. Skarżąca nie zadeklarowała posiadania wartościowych przedmiotów, oszczędności ani papierów wartościowych. Ponadto skarżący nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

Mając na względzie sytuację osobistą oraz materialną przedstawioną przez stronę skarżącą, za uzasadnione należało uznać przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Przede wszystkim na uwadze należy mieć fakt, iż deklarowane przez stronę dochody nie pozwalają na jednoczesne zabezpieczenie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem oraz pokrycie kosztów pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.