Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 667612

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 marca 2010 r.
II SA/Łd 150/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 stycznia 2010 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) K. G. przesłał bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi B. gminy U.

Skarga wpłynęła do WSA w Łodzi w dniu 12 stycznia 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w dniu 14 stycznia 2010 r., przekazał powyższą skargę, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w S.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej) pod adresem właściwego organu administracji publicznej. (zob. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" pod red. T. Wosia, LexisNexis Wyd. 1, Warszawa 2005 r., str. 248).

Z powyższego wynika, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub za pośrednictwem niewłaściwego organu administracji publicznej, sąd ten lub organ powinien przekazać sprawę właściwemu organowi, a o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi przez sąd (lub organ) pod adres właściwego organu (zob. postanowienie NSA z dnia 29 maja 2008 r., w sprawie o sygn. akt I FSK 631/08, LEX nr 505351)

Kwestionowaną w skardze decyzję, zawierającą prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jej zaskarżenia, doręczono skarżącemu w dniu 14 grudnia 2009 r., a zatem ustawowy 30 - dniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upływał w dniu 13 stycznia 2010 r. Tymczasem w przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nadał powyższą skargę, w urzędzie pocztowym, w dniu 14 stycznia 2010 r., a zatem po upływie ustawowego terminu.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.

m.

o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.