Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894612

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 marca 2011 r.
II SA/Łd 145/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sędziowie WSA: Arkadiusz Blewązka (spr.), Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.