Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896147

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
II SA/Łd 142/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sędziowie WSA: Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.), Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.