Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878082

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 lutego 2012 r.
II SA/Łd 1406/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski.

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska (spr.), Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2012 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.